يا صديقي انت حبيبـي

حمد و سپاس خدايي را سزاست كه تير حتمي قضايش را هيچ سپري نمي شكند و لطف و محبت و هدايتش را هيچ مانعي باز نمي دارد و هيچ آفريده اي به پاي شباهت مخلوقات او نمي رسد.

راه های عملی تقویت کاری - و ربک الغفور ذو الرحمة

و ربک الغفور ذو الرحمةراه های عملی تقویت کاری

راه های عملی تقویت کاری در نظام اداری و اجرایی

احترام به انسان و اندیشه های والای او : احترام قائل شدن به انسان ، در واقع پاسخگویی به یکی از نیازهای اساسی اوست ، که نتیجه آن تقویت اعتماد به نفس و وجدان کاری در نیروهای فعال سازمان است . در واقع ، نیروی کار وقتی مورد احترام قرار گیرد و ایده های و افعال او پاس داشته شود ، بهتر می تواند به فعالیت بپردازد و قدرت خلاقیت در کارهای او به مراتب بیشتر خواهد شد . البته ، احترام گذاشتن به کار دیگران به ویزه از جانب مدیران نسبت به کارکنان تحت امر، ضمن تقویت روابط عاطفی بین کارمندان و مدیران ، باعث رشد فضایل و ابتکار در نیروهای سازمان خواهد شد .

پرورش روحیه و نگرش خوش بینانه و مثبت گرا نسبت به انسان و اعمال او : در زمینه نگرش مثبت به اعمال وکردارهای انسانی از دیدگاه مفاهیم عالیه اسلامی ذکر همین نکته کافی است که در اسلام ، به عنوان جانشین خدا در زمین مورد کرامت قرار گرفته است و این عنوان که خداوند به او ارزانی داشته ، در واقع اوج حرمت گذاری و تکریم والای انسان است . اگر در سازمان ، شرایط محیط کاری انسانی خوش بینانه و مثبت گرا غالب شود، احساس ارزشمندی ، علاقه و احترام متقابل در افراد به وجود خواهد آمد و بسترهای تقویت وجدان کاری فراهم خواهد شد .

مشارکت عمومی کارکنان در فرآیند تصمیم گیری : مشارکت ، در واقع در گیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های کار گروهی است و آنان را برای دستیابی به اهداف گروه ، به فعالیت وادار می کند و نیز در مسئولیت کار شریک می سازد .با مشارکت و همراهی کارکنان در تصمیم گیری های کلان مدیریتی ، تفهیم موضوع وجدان کاری بسیار آسان تر خواهد شد . زیرا در آن صورت ، همه خود را به گونه ای مسئول اجرای دقیق و درست کار می دانند و هریک تلاش می کنند تا آن گونه به فعالیت بپردازندکه سهم خودرا درارتقای عمل به انجام رسانیده وکوتاهی نکرده باشد،زیراثمره کارهایش به خوداو برخواهدگشت.

به کارگیری مکانیزم های خود انگیزشی : پر واضح است که اندیشه در تقویت وجدان کاری نقش به سزایی دارد . البته در سازمان باید به دنبال مکانیزم های انگیزشی پایدار بود تا اثر آن نیز پایدار باشد . در اینجا ضمن تأیید تأثیر انگیزه های مادی در تقویت وجدان کاری،تأکیداصولی برانگیزه های درون زا ومعنوی افراداست که درتقویت وجدان کاری تأثیر فراوان دارد .

توجه به امنیت شغلی افراد سازمان : امنیت شغلی افراد در سازمان موجب دلبستگی آنان به کار و تقویت وجدان کاری خواهد شد. امنیت شغلی از طریق ایجاد امنیت روانی ، حذف اضطراب و نگرانی در محیط کار حاصل می شود .

تدوین مقررات و ضوابط سازمان و به کارگیری آنها برای همه کارکنان : اگر فعالیت های سازمانی قانونمند نباشد ، فرد می آموزد که از راه های غیر قانونی راحت تر می تواند به اهداف خود دست یابد ودر نتیجه بسترهای ارتقای وجدان کاری از بین خواهد رفت .

ارزیابی عملکردکارکنان : وقتی افراداحساس کنندارزیابی خواهند شد،سعی می کنندباعلاقه ودلسوزی بیشتری کار کنند.عکس العمل های معقول ومناسب سازمان درقبال نتایج ارزیابی عملکرد ها وتشویق وتنبیه بجا وبموقع کارکنان،در تقویت وجدان کاری نقش بسزایی خواهد داشت.تقویت باورهای دینی،تأمین اقتصادی کارکنان والگوبودن مسئولین ومدیران ارشدجامعه ازعواملی است که ارتقای وجدان کاری راافزون خواهدساخت.

 

بطور خلاصه  پیشنهادهایی جهت افزایش وجدان کاری

1-   عنصرهای سازنده نظام اعتقادی مانند ایمان، زهد، صبر، توکل و.....را بصورت عملی و کارکردگرایانه تعریف کردن و آثار عملی هریک را در رابطه با تحقق کار آمدی بیشتر فردی واجتماعی مشخص نمودن .

2-      تفهیم نقش مربیگری و بالنده نمودن کارکنان به عنوان یک وظیفه مدیریتی

3-      آموزشهای رفتاری مرتبط با ایجاد و تقویت نگرش مثبت

4-      تلاش جهت هرچه معنادارتر، غنی وبسیط کردن مشاغل

5-      بهره گیری علمی از مکانیزم های تشویق وتنبیه با تأکید بر تفاوتهای فردی

6-      تقویت و توسعه احساس « مؤثربودن » در سازمان وجامعه

7-      فراهم کردن شرایط مشارکت وارتباط مؤثر افراددرسرنوشت فردی وسازمانی

8-      تلاش جهت زدودن فضای مستعدباریاکاری وتعیین استانداردهای مشخص در ارزیابیهای اعتقادی

9-      تفهیم سازمانی این نکته که « باوجدان بودن » هرانسانی مشروط  به « باوجدان داری» دیگران نیست .

10-   اصلاح مکانیزم مقایسه فردی و تدبیر تبدیل « حسد » به « غبطه »

11-   استفاده از اصول برنامه ریزی مسیرشغلی جهت ایجادچشم اندازهای روشن سازمانی

12-   استفاده از اصول ارگونومی و ایمنی برای کاهش خستگی و خطرات

13-   تلاش جهت رفع نیازهای مادی ومعنوی افرادوافزایش احساس امنیت شغلی

14-   کاهش فشارهای عصبی در سازمان و آموزش شیوه های مقابله با این فشارها

15-   تلاش جهت ایجاد مکانیزمهای تحقق اهداف فردی از طریق تحقق  اهداف سازمان

بنابراین دستیابی به کشوری آباد ، آزاد و مترقی نیازمند کار و تلاش هدفمند ، به روز و اصولی نیروهای کاری با وجدان است . به امید آنکه شاهد تلاشهای هدفمند و اصولی مردم کشورمان در کلیه سازمانها ونهادها بوده وروزبه روز بر تعدا افراد دلسوز با وجدان افزوده شود.       

  
نویسنده : میدا بارش سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
    نغمه هاي مهرباني : ()    +